Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Vårt verksamhetsledningssystem baseras på ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:1

 

Kvalitetspolicy

Vi ska sträva efter att genom en nära relation och direkt dialog alltid uppfylla kundens behov och förväntningar

 

Detta gör vi t. ex genom att:

 • Tillgodose sina kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt.
 • Vi uppfyller de krav som ställs på oss som byggare och vad gäller våra kunders krav skall vi sträva efter att överträffa dessa.
 • Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.
 • Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt.


Miljöpolicy

Vi är medvetna om att den verksamhet som bedrivs medför en påverkan på miljö och natur på de platser där företaget verkar.
Det är en central del i företagets organisation att minimera de negativa effekter som kan uppstå.

 

Detta gör vi t.ex genom att:

 • Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss
 • Kontinuerligt förbättra vår kunskap om hur företagets verksamhet påverkar miljön och hur miljörisker kan förebyggas och minimeras.
 • Arbeta aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet
 • Använda material, metoder och resurser som har så lite miljöpåverkan som möjligt


Arbetsmiljöpolicy

Vår verksamhet medför arbetsmiljörisker, såväl fysiska som psykosociala. Vi arbetar för en säker och socialt god arbetsmiljö genom en kontinuerlig dialog med alla medarbetare och ett medvetet fokus på de risker som kan uppstå. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete säkerställer vi att samtliga lagar och föreskrifter på området följs.  

 

Detta gör vi t.ex. genom att:

 • Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
 • Vi arbetar för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet, bl.a. genom utbildning och arbetsplatsträffar.
 • Vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik.
 • Vi upprättar checklistor för arbetsplatserna så att risker förebyggs och olycksfall minimeras.
 • Vi sätter mål och utarbetar handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt.
 • Vi arbetar för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt god.